Новини

Бенедикт XVI: «Він був для мене і святим, і другом...»

«Пригадую Івана Павла II з великою вдячністю. Я не міг і не повинен був намагатися його наслідувати, але старався продовжувати його спадщину і його справу, робив це так як вмів найкраще», — констатував Папа-емерит. Ті слова записані в книжці «Accanto і Giovanni Paolo II» («У боку Івана Павла II»), в якій зібрано висловлювання найближчих співпрацівників Папи Римського. Видало її видавництво Ares.

Детальніше »

Іван ХХІІІ та Іван Павло ІІ стали святими Католицької Церкви

Сьогодні, під час Урочистої Меси, Папа Франциск проголосив своїх попередників, Івана ХХІІІ (1958–1963) та Івана Павла ІІ (1978–2005), святими Католицької Церкви.

Детальніше »

Тренінг для відповідальних за мирянське служіння в деканатах Стрийської єпархії

5 квітня у Стрию відбувся тренінг для відповідальних за мирянське служіння у деканатах Стрийської єпархії. Тренінг проводився комісією у справах мирян УГКЦ на чолі з о. Василем Білашем спільно з єпархіальною комісією у справах мирян, головою якої є о. Тарас Костик.

Детальніше »

УГКЦ відновлює 6 квітня акт посвяти України під Покров Богородиці

Акти посвяти України під Покров Пресвятої Богородиці відбуваються сьогодні, 6 квітня 2014 року, в усіх храмах УГКЦ в Україні і за кордоном. Блаженніший Святослав здійснить його в Києві, у Патріаршому соборі, усі єпископи — у своїх катедральних соборах, а священики — у парафіяльних храмах після кожної Служби Божої.

Детальніше »

В УГКЦ видали інструкцію про поведінку священиків під час виборів

Сесія Cиноду єпископів УГКЦ 4 квітня затвердила «Інструкцію про поведінку священнослужителів під час політичних виборчих кампаній». Як зазначають автори документу, створити Інструкцію їх спонукали випадки зловживання духовенства у виборчій парламентській кампанії 2012 року.

Детальніше »

Папа: асоціації мирян не повинні протиставлятися парафіям

Вірні миряни, в силу Хрещення, є головними діячами євангелізації та розвитку людини: про це пише Папа Франциск в посланні до учасників симпозіуму керівників церковних мирянських асоціацій. Тема симпозіуму, організованого Римською єпархією та Латеранським університетом, — «Місія мирян в місті».

Детальніше »

У Львові ініціюють молитовний майдан: щогодини проситимуть Бога за Україну

Миряни УГКЦ, виявляючи свою турботу про майбутнє Української держави і розуміючи глибоку необхідність Божої допомоги у процесі державотворення, перемоги добра над злом і забезпечення відродження духовної основи нашого суспільства, ініціюють створення Молитовного Майдану у центрі Львова.

Детальніше »

«Виховання — це акт любові», — Папа Франциск до учасників Пленарної асамблеї Конгрегації католицької освіти

Виховання є одним із найважливіших викликів Церкви. На цьому наголосив Папа Франциск, приймаючи у четвер, 13 лютого 2014 року, учасників Пленарної асамблеї Конгрегації католицької освіти. Особливу увагу Святіший Отець звернув на важливість діалогу в католицьких освітніх інституціях, підкреслюючи, що молодь потребує цінностей, які не лише звіщаються, але й засвідчуються.

Детальніше »

Поради від папи Франциска: як збудувати справедливу країну

Папи Франциск 2005 року видав збірку думок «У серці людини. Утопія та зобов’язання», присвячених темі побудови країни, нації, у світлі непростої тогочасної ситуації аргентинського народу. Автор поділився думками про будування майбутнього, призначеного для всіх. Ці думки не втратили своєї актуальності та можуть бути застосовані до сьогоднішньої України.

Детальніше »

«Харизма спільнот у соціальному служінні та будуванні парафії»

В четвер 19 грудня у приміщенні фі­ло­соф­сько-бо­го­слов­сько­го фа­куль­те­ту УКУ Ко­мі­сія у спра­вах ми­рян УГКЦ про­ве­ла круг­лий стіл за учас­тю го­ло­ви та ду­хів­ни­ки ми­рян­ських спіль­нот та ор­га­ні­за­цій.

Детальніше »

Слово Блаженнішого Любомира до молодих людей майдану

«Подумайте, як зробити прав­до­мов­ність, спра­вед­ли­вість, вза­га­лі по­ряд­ність нор­ма­ми по­ве­дін­ки в усіх об­ста­ви­нах на­шо­го жит­тя. По­ду­май­те, що для по­лі­тич­но­го, юри­дич­но­го, еко­но­міч­но­го, куль­тур­но­го жит­тя ма­ла б жи­ва сві­до­мість гід­нос­ті та сво­бо­ди людини».

Детальніше »

Заява Постійного Синоду УГКЦ

«Ми глибоко занепокоєні діями силових структур на Майдані під покровом ночі».

Детальніше »

«...За мир і кращу долю України»

Гла­ва УГКЦ, Бла­жен­ні­ший Свя­то­с­лав за­кли­кає ві­р­них до без­пе­ре­р­в­ної мо­ли­т­ви за мир і кра­щу до­лю Укра­ї­ни.

Детальніше »

Всеукраїнський з'їзд голів та духівників мирянських спільнот

«Роль ми­рян­сь­ких спі­ль­нот і ор­га­ні­за­цій у слу­жін­ні та ро­з­бу­до­ві Хри­с­то­вої Це­р­к­ви як Бо­жо­го Цар­с­т­ва у сві­ті» — са­ме під та­ким га­с­лом прой­шов все­ук­ра­їн­сь­кий з’їзд го­лів та ду­хі­в­ни­ків ми­рян­сь­ких спі­ль­нот та ор­га­ні­за­цій 18 ли­с­то­па­да у Льво­ві.

Детальніше »

Американський кардинал: реформа Церкви неможлива без мирян

В ін­тер­в'ю іта­лій­сь­кій га­зе­ті «La Stampa» єрарх за­зна­чив, що вин­ні у кле­ри­ка­лі­за­ції ми­рян са­ме свя­ще­ни­ки, які пра­г­нуть да­ти їм яко­мо­га бі­ль­ше «лі­ту­р­гій­них фу­н­к­цій», «за­мість то­го, щоб ві­д­п­ра­ви­ти їх пе­ре­мі­ню­ва­ти світ».

Детальніше »

Глава УГКЦ висловив солідарність із учасниками євромайданів та закликав не допустити до пролиття жодної краплі крові

«Ми тут сьо­го­д­ні мо­ли­мо­ся, і на­шою мо­ли­т­вою я хо­чу зве­р­ну­ти­ся до всіх, хто в Укра­ї­ні. З ве­ли­кою три­во­гою спо­сте­рі­га­є­мо за ти­ми по­ді­я­ми, що ві­д­бу­ва­ють­ся, зо­к­ре­ма, сьо­го­д­ні, са­ме цьо­го дня, ці­єї не­ді­лі».

Детальніше »

«Нарід є носієм правди і влади», — Блаженніший Любомир

Ду­хо­в­ний лі­дер укра­ї­н­сь­ких гре­ко-­ка­то­ли­ків Лю­бо­мир Гу­зар схва­лив об’є­д­нан­ня пар­тій­но­го та гро­мад­сь­ко­го єв­ро­май­да­нів і ви­сло­вив спо­ді­ван­ня, що пре­зи­дент го­во­ри­ти­ме у Ві­ль­ню­сі від іме­ні на­ро­ду.

Детальніше »

Просимо про молитовну підтримку всіх учасників маніфестацій по Україні!

«Мо­лі­мо­ся, щоб в усіх цих не­про­с­тих мо­ме­н­тах, які ми за­раз пе­ре­жи­ва­є­мо, ми до кі­н­ця за­ли­ши­ли­ся ци­ві­лі­зо­ва­ною єв­ро­пей­сь­кою на­ці­єю, про що хо­че­мо за­я­ви­ти на весь світ».

Детальніше »