Новини

«Виховання — це акт любові», — Папа Франциск до учасників Пленарної асамблеї Конгрегації католицької освіти

Виховання є одним із найважливіших викликів Церкви. На цьому наголосив Папа Франциск, приймаючи у четвер, 13 лютого 2014 року, учасників Пленарної асамблеї Конгрегації католицької освіти. Особливу увагу Святіший Отець звернув на важливість діалогу в католицьких освітніх інституціях, підкреслюючи, що молодь потребує цінностей, які не лише звіщаються, але й засвідчуються.

Детальніше »

Поради від папи Франциска: як збудувати справедливу країну

Папи Франциск 2005 року видав збірку думок «У серці людини. Утопія та зобов’язання», присвячених темі побудови країни, нації, у світлі непростої тогочасної ситуації аргентинського народу. Автор поділився думками про будування майбутнього, призначеного для всіх. Ці думки не втратили своєї актуальності та можуть бути застосовані до сьогоднішньої України.

Детальніше »

«Харизма спільнот у соціальному служінні та будуванні парафії»

В четвер 19 грудня у приміщенні фі­ло­соф­сько-бо­го­слов­сько­го фа­куль­те­ту УКУ Ко­мі­сія у спра­вах ми­рян УГКЦ про­ве­ла круг­лий стіл за учас­тю го­ло­ви та ду­хів­ни­ки ми­рян­ських спіль­нот та ор­га­ні­за­цій.

Детальніше »

Слово Блаженнішого Любомира до молодих людей майдану

«Подумайте, як зробити прав­до­мов­ність, спра­вед­ли­вість, вза­га­лі по­ряд­ність нор­ма­ми по­ве­дін­ки в усіх об­ста­ви­нах на­шо­го жит­тя. По­ду­май­те, що для по­лі­тич­но­го, юри­дич­но­го, еко­но­міч­но­го, куль­тур­но­го жит­тя ма­ла б жи­ва сві­до­мість гід­нос­ті та сво­бо­ди людини».

Детальніше »

Заява Постійного Синоду УГКЦ

«Ми глибоко занепокоєні діями силових структур на Майдані під покровом ночі».

Детальніше »

«...За мир і кращу долю України»

Гла­ва УГКЦ, Бла­жен­ні­ший Свя­то­с­лав за­кли­кає ві­р­них до без­пе­ре­р­в­ної мо­ли­т­ви за мир і кра­щу до­лю Укра­ї­ни.

Детальніше »

Всеукраїнський з'їзд голів та духівників мирянських спільнот

«Роль ми­рян­сь­ких спі­ль­нот і ор­га­ні­за­цій у слу­жін­ні та ро­з­бу­до­ві Хри­с­то­вої Це­р­к­ви як Бо­жо­го Цар­с­т­ва у сві­ті» — са­ме під та­ким га­с­лом прой­шов все­ук­ра­їн­сь­кий з’їзд го­лів та ду­хі­в­ни­ків ми­рян­сь­ких спі­ль­нот та ор­га­ні­за­цій 18 ли­с­то­па­да у Льво­ві.

Детальніше »

Американський кардинал: реформа Церкви неможлива без мирян

В ін­тер­в'ю іта­лій­сь­кій га­зе­ті «La Stampa» єрарх за­зна­чив, що вин­ні у кле­ри­ка­лі­за­ції ми­рян са­ме свя­ще­ни­ки, які пра­г­нуть да­ти їм яко­мо­га бі­ль­ше «лі­ту­р­гій­них фу­н­к­цій», «за­мість то­го, щоб ві­д­п­ра­ви­ти їх пе­ре­мі­ню­ва­ти світ».

Детальніше »

Глава УГКЦ висловив солідарність із учасниками євромайданів та закликав не допустити до пролиття жодної краплі крові

«Ми тут сьо­го­д­ні мо­ли­мо­ся, і на­шою мо­ли­т­вою я хо­чу зве­р­ну­ти­ся до всіх, хто в Укра­ї­ні. З ве­ли­кою три­во­гою спо­сте­рі­га­є­мо за ти­ми по­ді­я­ми, що ві­д­бу­ва­ють­ся, зо­к­ре­ма, сьо­го­д­ні, са­ме цьо­го дня, ці­єї не­ді­лі».

Детальніше »

«Нарід є носієм правди і влади», — Блаженніший Любомир

Ду­хо­в­ний лі­дер укра­ї­н­сь­ких гре­ко-­ка­то­ли­ків Лю­бо­мир Гу­зар схва­лив об’є­д­нан­ня пар­тій­но­го та гро­мад­сь­ко­го єв­ро­май­да­нів і ви­сло­вив спо­ді­ван­ня, що пре­зи­дент го­во­ри­ти­ме у Ві­ль­ню­сі від іме­ні на­ро­ду.

Детальніше »

Просимо про молитовну підтримку всіх учасників маніфестацій по Україні!

«Мо­лі­мо­ся, щоб в усіх цих не­про­с­тих мо­ме­н­тах, які ми за­раз пе­ре­жи­ва­є­мо, ми до кі­н­ця за­ли­ши­ли­ся ци­ві­лі­зо­ва­ною єв­ро­пей­сь­кою на­ці­єю, про що хо­че­мо за­я­ви­ти на весь світ».

Детальніше »